VPS侦探论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 534|回复: 3

Verify error:DNS problem: SERVFAIL looking up A for www.duanzheng.net

[复制链接]
发表于 2018-7-31 11:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] _main_domain='www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] _alt_domains='duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] Using config home:/usr/local/acme.sh
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] ACME_DIRECTORY='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] DOMAIN_PATH='/usr/local/nginx/conf/ssl/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] Using ACME_DIRECTORY: https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] _init api for server: https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] GET
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] timeout=
[Tue Jul 31 09:45:48 CST 2018] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ret='0'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_KEY_CHANGE='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/key-change'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_NEW_AUTHZ='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-authz'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_NEW_ORDER='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-cert'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_NEW_ACCOUNT='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-reg'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_REVOKE_CERT='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/revoke-cert'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_AGREEMENT='https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_NEW_NONCE
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_VERSION
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] _on_before_issue
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] _chk_main_domain='www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] _chk_alt_domains='duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] Le_LocalAddress
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] d='www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] Check for domain='www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] _currentRoot='/home/wwwroot/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] d='duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] Check for domain='duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] _currentRoot='/home/wwwroot/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] d
Linux下Nginx+MySQL+PHP自动安装工具:https://lnmp.org/
 楼主| 发表于 2018-7-31 11:17:16 | 显示全部楼层[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] config file is empty, can not read CA_KEY_HASH
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] Using config home:/usr/local/acme.sh
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_DIRECTORY='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] _init api for server: https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] Use default length 2048
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] length='2048'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] Using config home:/usr/local/acme.sh
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ACME_DIRECTORY='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] Use length 2048
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] Using RSA: 2048
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] RSA key
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] Registering account
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-reg'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] payload='{"resource": "new-reg", "terms-of-service-agreed": true, "agreement": "https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf"}'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] GET
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] timeout=
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
[Tue Jul 31 09:45:49 CST 2018] ret='0'
[Tue Jul 31 09:45:50 CST 2018] POST
[Tue Jul 31 09:45:50 CST 2018] _post_url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-reg'
[Tue Jul 31 09:45:50 CST 2018] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] _ret='0'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] code='201'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Registered
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] _accUri='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/reg/39319270'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Calc CA_KEY_HASH='Q2ef6nr7Ptqa12+3cQwohQ4FPxMcep6qaznFMqFQi50='
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] ACCOUNT_THUMBPRINT='TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Read key length:
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Creating domain key
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Use DEFAULT_DOMAIN_KEY_LENGTH=2048
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Using config home:/usr/local/acme.sh
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] ACME_DIRECTORY='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Use length 2048
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Using RSA: 2048
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] The domain key is here: /usr/local/nginx/conf/ssl/www.duanzheng.net/www.duanzheng.net.key
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] _createcsr
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Multi domain='DNS:www.duanzheng.net,DNS:duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Getting domain auth token for each domain
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] d='www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Getting webroot for domain='www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] _w='/home/wwwroot/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] _currentRoot='/home/wwwroot/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Getting new-authz for domain='www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] _init api for server: https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] Try new-authz for the 0 time.
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-authz'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] payload='{"resource": "new-authz", "identifier": {"type": "dns", "value": "www.duanzheng.net"}}'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] POST
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] _post_url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-authz'
[Tue Jul 31 09:45:51 CST 2018] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] _ret='0'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] code='201'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] The new-authz request is ok.
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] entry='"type":"http-01","status":"pending","uri":"https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080","token":"6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY"'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] token='6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] uri='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] keyauthorization='6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] dvlist='www.duanzheng.net#6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo#https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080#http-01#/home/wwwroot/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] d='duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] Getting webroot for domain='duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] _w='/home/wwwroot/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] _currentRoot='/home/wwwroot/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] Getting new-authz for domain='duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] _init api for server: https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] Try new-authz for the 0 time.
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-authz'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] payload='{"resource": "new-authz", "identifier": {"type": "dns", "value": "duanzheng.net"}}'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] POST
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] _post_url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/new-authz'
[Tue Jul 31 09:45:52 CST 2018] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
[Tue Jul 31 09:45:53 CST 2018] _ret='0'
[Tue Jul 31 09:45:53 CST 2018] code='201'
[Tue Jul 31 09:45:53 CST 2018] The new-authz request is ok.
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] entry='"type":"http-01","status":"pending","uri":"https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/fvy7hBxt7iiEL9hGloMqXwifPCGwD66FcaeJz_IvqYQ/6063677390","token":"lqZ8nAA72_BJ6iYsRxqp2xOd-71rxasjafWo3DnBFbc"'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] token='lqZ8nAA72_BJ6iYsRxqp2xOd-71rxasjafWo3DnBFbc'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] uri='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/fvy7hBxt7iiEL9hGloMqXwifPCGwD66FcaeJz_IvqYQ/6063677390'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] keyauthorization='lqZ8nAA72_BJ6iYsRxqp2xOd-71rxasjafWo3DnBFbc.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] dvlist='duanzheng.net#lqZ8nAA72_BJ6iYsRxqp2xOd-71rxasjafWo3DnBFbc.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo#https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/fvy7hBxt7iiEL9hGloMqXwifPCGwD66FcaeJz_IvqYQ/6063677390#http-01#/home/wwwroot/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] d

美国VPS、VPN、域名代购:http://shop63846532.taobao.com/

 楼主| 发表于 2018-7-31 11:17:38 | 显示全部楼层

[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] vlist='www.duanzheng.net#6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo#https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080#http-01#/home/wwwroot/www.duanzheng.net,duanzheng.net#lqZ8nAA72_BJ6iYsRxqp2xOd-71rxasjafWo3DnBFbc.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo#https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/fvy7hBxt7iiEL9hGloMqXwifPCGwD66FcaeJz_IvqYQ/6063677390#http-01#/home/wwwroot/www.duanzheng.net,'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] d='www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] d='duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] ok, let's start to verify
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] Verifying:www.duanzheng.net
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] d='www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] keyauthorization='6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] uri='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] _currentRoot='/home/wwwroot/www.duanzheng.net'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] wellknown_path='/home/wwwroot/www.duanzheng.net/.well-known/acme-challenge'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] writing token:6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY to /home/wwwroot/www.duanzheng.net/.well-known/acme-challenge/6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] Changing owner/group of .well-known to www:www
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] payload='{"resource": "challenge", "keyAuthorization": "6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo"}'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] POST
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] _post_url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080'
[Tue Jul 31 09:45:54 CST 2018] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
[Tue Jul 31 09:45:55 CST 2018] _ret='0'
[Tue Jul 31 09:45:56 CST 2018] code='202'
[Tue Jul 31 09:45:56 CST 2018] sleep 2 secs to verify
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] checking
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] GET
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080'
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] timeout=
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] ret='0'
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] www.duanzheng.net:Verify error:DNS problem: SERVFAIL looking up A for www.duanzheng.net
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] pid
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] No need to restore nginx, skip.
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] _clearupdns
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] skip dns.
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] _on_issue_err
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] Please check log file for more details: /usr/local/acme.sh/acme.sh.log
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080'
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] payload='{"resource": "challenge", "keyAuthorization": "6ejttMajs2sCkbK7azW0p0Sbz9IfhhXbhdhXHc3zGmY.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo"}'
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] POST
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] _post_url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/zuxUSyLybA_0OIUaY0LQ2MHX_LbvTo-9TD_X--7cLXg/6063677080'
[Tue Jul 31 09:45:58 CST 2018] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
[Tue Jul 31 09:45:59 CST 2018] _ret='0'
[Tue Jul 31 09:45:59 CST 2018] code='400'
[Tue Jul 31 09:45:59 CST 2018] url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/fvy7hBxt7iiEL9hGloMqXwifPCGwD66FcaeJz_IvqYQ/6063677390'
[Tue Jul 31 09:45:59 CST 2018] payload='{"resource": "challenge", "keyAuthorization": "lqZ8nAA72_BJ6iYsRxqp2xOd-71rxasjafWo3DnBFbc.TKfA5liCYv7Xw9PjDGYQAIQMb2QRS1QnV8NFjBkJTWo"}'
[Tue Jul 31 09:45:59 CST 2018] POST
[Tue Jul 31 09:45:59 CST 2018] _post_url='https://acme-v01.api.letsencrypt.org/acme/challenge/fvy7hBxt7iiEL9hGloMqXwifPCGwD66FcaeJz_IvqYQ/6063677390'
[Tue Jul 31 09:45:59 CST 2018] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
[Tue Jul 31 09:46:01 CST 2018] _ret='0'
[Tue Jul 31 09:46:01 CST 2018] code='202'
Linux下Nginx+MySQL+PHP自动安装工具:https://lnmp.org/
发表于 2018-7-31 14:20:07 | 显示全部楼层

你域名A记录都没解析到你vps上,上哪去验证文件生成证书

美国VPS、VPN、域名代购:http://shop63846532.taobao.com/

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|VPS侦探 ( 鲁ICP备16040043号-1 )

GMT+8, 2019-7-22 18:57 , Processed in 0.042387 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表