VPS侦探论坛

 找回密码
 注册
查看: 239|回复: 4

今天使用lnmp1.6添加免费的ssl证书失败

[复制链接]
发表于 2019-11-14 17:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式具体失败的位置 是在证书验证的地方。说是访问失败。

[Thu Nov 14 16:47:40 CST 2019] jybox.jdrj.top:Verify error:Fetching http://jybox.jdrj.top/.well-known/acme-challenge/uqvDyxKKol_-TrJqdgxfTgtqFZzcUmhp-0Oz-netHlI: Timeout during connect (likely firewall problem)

报错说连接不上。我看了下。www目录下并没有生成.well-known目录,试过多次均无效。不知道是哪里出了问题。
美国VPS推荐: 遨游主机LinodeLOCVPSKVMLAVPS2EZ搬瓦工80VPSVultr美国VPS主机中国VPS推荐: 阿里云腾讯云。LNMP付费服务(代装/问题排查)QQ 503228080
 楼主| 发表于 2019-11-14 19:04:37 | 显示全部楼层


刚刚又试了一次。还是不行。下面是刚刚试的日志:
 1. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] Running cmd: issue
 2. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] _main_domain='mp.jy52bb.com'
 3. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] _alt_domains='jy52bb.jdrj.top'
 4. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] Using config home:/usr/local/acme.sh
 5. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
 6. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] DOMAIN_PATH='/usr/local/nginx/conf/ssl/mp.jy52bb.com'
 7. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] Using ACME_DIRECTORY: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
 8. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] _init api for server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
 9. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] GET
 10. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
 11. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] timeout=
 12. [Thu Nov 14 19:00:27 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 13. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ret='0'
 14. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_KEY_CHANGE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/key-change'
 15. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_NEW_AUTHZ
 16. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_NEW_ORDER='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order'
 17. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_NEW_ACCOUNT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct'
 18. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_REVOKE_CERT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/revoke-cert'
 19. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_AGREEMENT='https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf'
 20. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_NEW_NONCE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-nonce'
 21. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_VERSION='2'
 22. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] _on_before_issue
 23. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] _chk_main_domain='mp.jy52bb.com'
 24. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] _chk_alt_domains='jy52bb.jdrj.top'
 25. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] Le_LocalAddress
 26. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] d='mp.jy52bb.com'
 27. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] Check for domain='mp.jy52bb.com'
 28. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] _currentRoot='/home/wwwroot/mp.jy52bb.com'
 29. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] d='jy52bb.jdrj.top'
 30. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] Check for domain='jy52bb.jdrj.top'
 31. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] _currentRoot='/home/wwwroot/mp.jy52bb.com'
 32. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] d
 33. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] config file is empty, can not read CA_KEY_HASH
 34. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] Using config home:/usr/local/acme.sh
 35. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
 36. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] _init api for server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
 37. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] Use default length 2048
 38. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] length='2048'
 39. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] Using config home:/usr/local/acme.sh
 40. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
 41. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] Use length 2048
 42. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] Using RSA: 2048
 43. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] Create account key ok.
 44. [Thu Nov 14 19:00:29 CST 2019] RSA key
 45. [Thu Nov 14 19:00:30 CST 2019] Registering account
 46. [Thu Nov 14 19:00:30 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct'
 47. [Thu Nov 14 19:00:30 CST 2019] payload='{"termsOfServiceAgreed": true}'
 48. [Thu Nov 14 19:00:30 CST 2019] HEAD
 49. [Thu Nov 14 19:00:30 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-nonce'
 50. [Thu Nov 14 19:00:30 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g  -I  '
 51. [Thu Nov 14 19:00:32 CST 2019] _ret='0'
 52. [Thu Nov 14 19:00:32 CST 2019] POST
 53. [Thu Nov 14 19:00:32 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct'
 54. [Thu Nov 14 19:00:32 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 55. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] _ret='0'
 56. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] code='201'
 57. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Registered
 58. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] _accUri='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/71759430'
 59. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Calc CA_KEY_HASH='hDgN0Mw7HWuUDQ2OIJp3O04yBKxZu2t+Hx51jdn79S4='
 60. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] ACCOUNT_THUMBPRINT='buIc7w-VeeedjONRUWOLJp8U-jACvzp-m7RwB8vZKaQ'
 61. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Read key length:
 62. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Creating domain key
 63. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Use DEFAULT_DOMAIN_KEY_LENGTH=2048
 64. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Using config home:/usr/local/acme.sh
 65. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
 66. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Use length 2048
 67. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Using RSA: 2048
 68. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] The domain key is here: /usr/local/nginx/conf/ssl/mp.jy52bb.com/mp.jy52bb.com.key
 69. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] _createcsr
 70. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Multi domain='DNS:mp.jy52bb.com,DNS:jy52bb.jdrj.top'
 71. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] Getting domain auth token for each domain
 72. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] d='jy52bb.jdrj.top'
 73. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] d
 74. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order'
 75. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] payload='{"identifiers": [{"type":"dns","value":"mp.jy52bb.com"},{"type":"dns","value":"jy52bb.jdrj.top"}]}'
 76. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] POST
复制代码
Linux下Nginx+MySQL+PHP自动安装工具:https://lnmp.org
 楼主| 发表于 2019-11-14 19:04:47 | 显示全部楼层 1. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order'
 2. [Thu Nov 14 19:00:33 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 3. [Thu Nov 14 19:00:35 CST 2019] _ret='0'
 4. [Thu Nov 14 19:00:35 CST 2019] code='201'
 5. [Thu Nov 14 19:00:35 CST 2019] Le_LinkOrder='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/order/71759430/1510305126'
 6. [Thu Nov 14 19:00:35 CST 2019] Le_OrderFinalize='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/finalize/71759430/1510305126'
 7. [Thu Nov 14 19:00:35 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/1233885076'
 8. [Thu Nov 14 19:00:35 CST 2019] payload
 9. [Thu Nov 14 19:00:35 CST 2019] POST
 10. [Thu Nov 14 19:00:35 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/1233885076'
 11. [Thu Nov 14 19:00:35 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 12. [Thu Nov 14 19:00:36 CST 2019] _ret='0'
 13. [Thu Nov 14 19:00:36 CST 2019] code='200'
 14. [Thu Nov 14 19:00:36 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/1233885077'
 15. [Thu Nov 14 19:00:36 CST 2019] payload
 16. [Thu Nov 14 19:00:36 CST 2019] POST
 17. [Thu Nov 14 19:00:36 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/1233885077'
 18. [Thu Nov 14 19:00:36 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 19. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] _ret='0'
 20. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] code='200'
 21. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] d='mp.jy52bb.com'
 22. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] Getting webroot for domain='mp.jy52bb.com'
 23. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] _w='/home/wwwroot/mp.jy52bb.com'
 24. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] _currentRoot='/home/wwwroot/mp.jy52bb.com'
 25. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] entry='"type":"http-01","status":"pending","url":"https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA","token":"5LnUZ9IpodvcOGMiRlCvD1e4T0yBAN75zPkqasDY7xs"'
 26. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] token='5LnUZ9IpodvcOGMiRlCvD1e4T0yBAN75zPkqasDY7xs'
 27. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] uri='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 28. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] keyauthorization='5LnUZ9IpodvcOGMiRlCvD1e4T0yBAN75zPkqasDY7xs.buIc7w-VeeedjONRUWOLJp8U-jACvzp-m7RwB8vZKaQ'
 29. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] dvlist='mp.jy52bb.com#5LnUZ9IpodvcOGMiRlCvD1e4T0yBAN75zPkqasDY7xs.buIc7w-VeeedjONRUWOLJp8U-jACvzp-m7RwB8vZKaQ#https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA#http-01#/home/wwwroot/mp.jy52bb.com'
 30. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] d='jy52bb.jdrj.top'
 31. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] Getting webroot for domain='jy52bb.jdrj.top'
 32. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] _w='/home/wwwroot/mp.jy52bb.com'
 33. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] _currentRoot='/home/wwwroot/mp.jy52bb.com'
 34. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] entry='"type":"http-01","status":"pending","url":"https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885076/2AC0pA","token":"mggA4dHrrmlR3U9EohTBmOMBCPfaIhUhLiWUbitPFUs"'
 35. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] token='mggA4dHrrmlR3U9EohTBmOMBCPfaIhUhLiWUbitPFUs'
 36. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] uri='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885076/2AC0pA'
 37. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] keyauthorization='mggA4dHrrmlR3U9EohTBmOMBCPfaIhUhLiWUbitPFUs.buIc7w-VeeedjONRUWOLJp8U-jACvzp-m7RwB8vZKaQ'
 38. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] dvlist='jy52bb.jdrj.top#mggA4dHrrmlR3U9EohTBmOMBCPfaIhUhLiWUbitPFUs.buIc7w-VeeedjONRUWOLJp8U-jACvzp-m7RwB8vZKaQ#https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885076/2AC0pA#http-01#/home/wwwroot/mp.jy52bb.com'
 39. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] d
 40. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] vlist='mp.jy52bb.com#5LnUZ9IpodvcOGMiRlCvD1e4T0yBAN75zPkqasDY7xs.buIc7w-VeeedjONRUWOLJp8U-jACvzp-m7RwB8vZKaQ#https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA#http-01#/home/wwwroot/mp.jy52bb.com,jy52bb.jdrj.top#mggA4dHrrmlR3U9EohTBmOMBCPfaIhUhLiWUbitPFUs.buIc7w-VeeedjONRUWOLJp8U-jACvzp-m7RwB8vZKaQ#https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885076/2AC0pA#http-01#/home/wwwroot/mp.jy52bb.com,'
 41. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] d='mp.jy52bb.com'
 42. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] d='jy52bb.jdrj.top'
 43. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] ok, let's start to verify
 44. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] Verifying: mp.jy52bb.com
 45. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] d='mp.jy52bb.com'
 46. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] keyauthorization='5LnUZ9IpodvcOGMiRlCvD1e4T0yBAN75zPkqasDY7xs.buIc7w-VeeedjONRUWOLJp8U-jACvzp-m7RwB8vZKaQ'
 47. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] uri='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 48. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] _currentRoot='/home/wwwroot/mp.jy52bb.com'
 49. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] wellknown_path='/home/wwwroot/mp.jy52bb.com/.well-known/acme-challenge'
 50. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] writing token:5LnUZ9IpodvcOGMiRlCvD1e4T0yBAN75zPkqasDY7xs to /home/wwwroot/mp.jy52bb.com/.well-known/acme-challenge/5LnUZ9IpodvcOGMiRlCvD1e4T0yBAN75zPkqasDY7xs
 51. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] Changing owner/group of .well-known to www:www
 52. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 53. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] payload='{}'
 54. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] POST
 55. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 56. [Thu Nov 14 19:00:37 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 57. [Thu Nov 14 19:00:39 CST 2019] _ret='0'
 58. [Thu Nov 14 19:00:39 CST 2019] code='200'
 59. [Thu Nov 14 19:00:39 CST 2019] trigger validation code: 200
 60. [Thu Nov 14 19:00:39 CST 2019] sleep 2 secs to verify
 61. [Thu Nov 14 19:00:41 CST 2019] checking
 62. [Thu Nov 14 19:00:41 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 63. [Thu Nov 14 19:00:41 CST 2019] payload
 64. [Thu Nov 14 19:00:41 CST 2019] POST
 65. [Thu Nov 14 19:00:41 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 66. [Thu Nov 14 19:00:41 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 67. [Thu Nov 14 19:00:42 CST 2019] _ret='0'
 68. [Thu Nov 14 19:00:42 CST 2019] code='200'
 69. [Thu Nov 14 19:00:42 CST 2019] Pending
 70. [Thu Nov 14 19:00:42 CST 2019] sleep 2 secs to verify
 71. [Thu Nov 14 19:00:44 CST 2019] checking
 72. [Thu Nov 14 19:00:44 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 73. [Thu Nov 14 19:00:44 CST 2019] payload
 74. [Thu Nov 14 19:00:44 CST 2019] POST
 75. [Thu Nov 14 19:00:44 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 76. [Thu Nov 14 19:00:44 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 77. [Thu Nov 14 19:00:45 CST 2019] _ret='0'
 78. [Thu Nov 14 19:00:45 CST 2019] code='200'
 79. [Thu Nov 14 19:00:45 CST 2019] Pending
 80. [Thu Nov 14 19:00:45 CST 2019] sleep 2 secs to verify
 81. [Thu Nov 14 19:00:47 CST 2019] checking
 82. [Thu Nov 14 19:00:47 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 83. [Thu Nov 14 19:00:47 CST 2019] payload
 84. [Thu Nov 14 19:00:47 CST 2019] POST
 85. [Thu Nov 14 19:00:47 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 86. [Thu Nov 14 19:00:47 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 87. [Thu Nov 14 19:00:48 CST 2019] _ret='0'
 88. [Thu Nov 14 19:00:48 CST 2019] code='200'
 89. [Thu Nov 14 19:00:48 CST 2019] Pending
 90. [Thu Nov 14 19:00:48 CST 2019] sleep 2 secs to verify
 91. [Thu Nov 14 19:00:50 CST 2019] checking
 92. [Thu Nov 14 19:00:50 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 93. [Thu Nov 14 19:00:50 CST 2019] payload
 94. [Thu Nov 14 19:00:51 CST 2019] POST
 95. [Thu Nov 14 19:00:51 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 96. [Thu Nov 14 19:00:51 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 97. [Thu Nov 14 19:00:51 CST 2019] _ret='0'
 98. [Thu Nov 14 19:00:51 CST 2019] code='200'
 99. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] mp.jy52bb.com:Verify error:Fetching http://mp.jy52bb.com/.well-known/acme-challenge/5LnUZ9IpodvcOGMiRlCvD1e4T0yBAN75zPkqasDY7xs: Timeout during connect (likely firewall problem)
 100. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] pid
 101. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] No need to restore nginx, skip.
 102. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] _clearupdns
 103. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] dns_entries
 104. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] skip dns.
 105. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] _on_issue_err
 106. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] Please check log file for more details: /usr/local/acme.sh/acme.sh.log
 107. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 108. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] payload='{}'
 109. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] POST
 110. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885077/pXQchA'
 111. [Thu Nov 14 19:00:52 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 112. [Thu Nov 14 19:00:53 CST 2019] _ret='0'
 113. [Thu Nov 14 19:00:53 CST 2019] code='400'
 114. [Thu Nov 14 19:00:53 CST 2019] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885076/2AC0pA'
 115. [Thu Nov 14 19:00:53 CST 2019] payload='{}'
 116. [Thu Nov 14 19:00:53 CST 2019] POST
 117. [Thu Nov 14 19:00:53 CST 2019] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/1233885076/2AC0pA'
 118. [Thu Nov 14 19:00:53 CST 2019] _CURL='curl -L --silent --dump-header /usr/local/acme.sh/http.header  -g '
 119. [Thu Nov 14 19:00:54 CST 2019] _ret='0'
 120. [Thu Nov 14 19:00:54 CST 2019] code='200'
复制代码
美国VPS推荐: 遨游主机LinodeLOCVPSKVMLAVPS2EZ搬瓦工80VPSVultr美国VPS主机中国VPS推荐: 阿里云腾讯云。LNMP付费服务(代装/问题排查)QQ 503228080
发表于 2019-11-14 20:39:56 | 显示全部楼层你top这个域名都没解析肯定,无法进行验证
mp的域名lestencrypt访问不到,返回的400错误
验证目录 .well-known 都是自动添加删除的,你去看肯定没有
Linux下Nginx+MySQL+PHP自动安装工具:https://lnmp.org
 楼主| 发表于 2019-11-15 06:27:53 | 显示全部楼层

刚刚试了下,成功了。但是这期间解析没有调整过。难道是之前解析生效需要很长时间的原因。不过之前都有过了半天再试,也失败。不管啥原因了。反正现在OK就好

美国VPS、VPN、域名代购:http://shop63846532.taobao.com/

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|VPS侦探 ( 鲁ICP备16040043号-1 )

GMT+8, 2020-2-20 17:15 , Processed in 0.118714 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表